• Školský futbalový turnaj

     • Dňa 26.6.2019 sa naši prváci a druháci rozhodli stráviť čas v škole športovo. Prváci z I. A vytvorili jedno družstvo, kde im pomohol žiak z III. B. Druháci vytvorili dve družstvá, jedno bolo z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, kde sa k nim pridali aj žiaci z III. A a z I. B. a druhé bolo z odboru obchodná akadémia, kde boli aj dievčatá, ktoré aktívne hrajú futbal.

      Víťazom sa stalo družstvo z II. A, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu.

     • Ocenenie u primátora

     • Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku primátor mesta Pezinok oceňoval najlepších študentov pezinských škôl. Za našu školu si ocenenie od primátora prevzali títo žiaci: Adela Lánikova, Silvia Tománková a Erik Ženiš.

     • Exkurzia v OC Molo

     • Dňa 20.6.2019 sa naši prváci zúčastnili exkurzie v rámci predmetu tovaroznalectvo, ktorej zameranie  bolo k tematickému celku „Kovový tovar“, o ktorom im porozprával Ing. Uher, majiteľ  TRAX SR, s.r.o.

      Nasledujúci deň žiaci opäť navštívili obchodné centrum, kde si  v rámci predmetu ekonomika  vypočuli p. Kristekovú z firmy AMADO, s.r.o.  a p. Špirkovú zo spoločnosti LET, s.r.o.  – Hair Studio ktoré im porozprávali o podnikaní v oblasti výroby a služieb.

     • Online ekonomický softvér

     • Aj v tomto školskom roku sme sa v rámci cvičnej firmy zapojili do Profit365 Academy.

      Naši žiaci majú možnosť pracovať s online ekonomickým softvérom, rozširujú si svoje praktické skúsenosti a zručnosti. Počas školského roka účtovali v tomto softvéri rôzne účtovné prípady a mali možnosť pripraviť sa na získanie certifikátu. Tí najlepší z nich si prevzali certifikát od zakladateľa Profit365 Academy, pána Tomáša Krajčoviča, ktorý je tiež absolventom našej školy. :-)

    • Exkurzia v Maďarsku - Alcufer Kft
     • Exkurzia v Maďarsku - Alcufer Kft

     • Dňa 30. 5. 2019 absolvovali naši prváci v rámci projektu „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ ďalšiu exkurziu. Tentokrát sme navštívili prevádzku  Alcufer Kft  v Gyóri, ktorá sa zaoberá zberom, triedením a spracovaním elektroodpadu z priemyslu a z domácností.  Zamestnanci  spoločnosti  nás spolu s tlmočníčkou previedli celou prevádzkou, poukazovali najmodernejšie technologické linky a na záver nám premietli podrobný dokument o spoločnosti. Exkurzia bola zaujímavá, i keď počasie nám tentokrát neprialo.

    • Exkurzia v Ecorecu
     • Exkurzia v Ecorecu

     • Dňa 3.5.2019 navštívili naši druháci v rámci projektu „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ prevádzku  Ecorec v Pezinku.  Prevádzka odoberá nerecyklovateľný odpad z dotrieďovacích liniek, dotriedený komunálny odpad, veľkokapacitný odpad z domácností, textil  a pod.  Hlavným cieľom ich činnosti je úprava odpadu a jeho ekologické spracovanie na odpadové palivá, ktoré sa ďalej energeticky zhodnocujú v cementárenskom priemysle.

      Pre našich študentov bol pripravený zaujímavý program, prednáška spojená s premietaním dokumentu, krátkym kvízom a množstvom zodpovedaných otázok. Zamestnanci nás previedli celou prevádzkou aj s podrobným výkladom. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a prínosná.

    • Exkurzia v Smoleniciach
     • Exkurzia v Smoleniciach

     • V rámci predmetu "Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu" žiaci III. B, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, navštívili včeliu farmu Včelco, s.r.o., v Smoleniciach. Dozvedeli sa o podnikaní v teto oblasti, pozreli si výrobnú prevádzku, vypočuli si prednášku o výrobe produktov z medu a mali možnosť ochutnať niektoré produkty z medu. Exkurzia bola veľmi zaujímavá, len škoda, že nevyšlo počasie. "Chýbalo slniečko žiakom i včielkam." :-)

    • JA Veľtrh podnikateľských talentov
     • JA Veľtrh podnikateľských talentov

     • Naši tretiaci z JA Firmy Chuťka sa dňa 9. apríla zapojili do celostátnej súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov, kde dôstojne rezprezentovali školu.

      Na Veľtrhu prezentovali svoje praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré získavajú vo vzdelávacom programe JA Aplikovaná ekonómia, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov vo veku 17 až 19 rokov.

      Teoretické vedomosti si študenti osvojujú priamo v praxi – pod vedením učiteľa a konzultanta si zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Takto preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu školského roka sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

      Aj tento zaujímavý produkt nájdete v ponuke "Chuťky". Stačí ho len vyskúšať. :-)

     • projekt "...ideme hrať ping-poooooong"

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu "...ideme hrať ping-poooooong". V rámci osláv Svetového dňa stolného tenisu sa na našej škole dňa 5. apríla konal stolnotenisový turnaj. Zapojilo sa do neho 32 žiakov z prvého až tretieho ročníka.

      V dievčenskej kategórii sa na 3. mieste umiestnila Natália Zápražná II. A, na 2. mieste bola Klaudia Uzsáková III. A a 1. miesto získala Hana Divišová z II. A.

      V chlapčenskej kategórii sa na 3. mieste umiestnil Adam Jovankovič III. A, na 2. mieste bol Martin Slezák z I. A a 1. miesto získal Vladimír Maťus z III. B

     • CADET EUROPEAN JUDO CUP 2019

     • Naša prváčka, Silvia Tománková, bola počas posledného marcového víkendu na Európskej súťaži "CADET EUROPEAN JUDO CUP 2019" v Tule v Rusku. V európskej konkurencii obsadila krásne 3. miesto.

      Blahoželáme jej a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • "Mladý účtovník"

     • Dňa 20. 3. 2019 sa dvaja žiaci tretieho ročníka zapojili do regionálneho kola olympiády "Mladý účtovník", ktoré sa konalo  vpriestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulta hospodárskych informácií.

     • Matematický klokan

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do najväčšej Medzinárodnej matematickej súťaže na svete - "Matematický klokan". Do súťaže sa dňa 21. 3. 2019 zapojilo 16 žiakov. Z toho bolo v kategórii Kadet  11 žiakov a v kategórii Junior 5 žiakov.

     • Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke

     • Katka opäť bodovala. 16. 3. 2019 sa konali v Zlatníkoch Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke. Katka vo svojej kategórii vyhrala 1. miesto a stala sa Majsterkou Slovenska. V kategórii ženy do 72 kg sa umiestnila na vynikajúcom 3. mieste. Blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

     • Majsterka SR v silovom trojboji

     • Naša tretiačka Katka Baňovičová sa 16. 2. 2019 zúčastnila Majstrovstiev SR v silovom trojboji, dorast a juniori.

      V tejto súťaži bola veľmi úspešná a získala 1. miesto vo svojej kategórii.

      Všetci jej blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov :-).

     • Deň otvorených dverí 2019

     • Dňa 13. 02. 2019 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Naši návštevníci mali možnosť vidieť prvákov, ktorí mali vzdelávací program „Životológia“.  V tomto programe sa mládež učí, ako vychádzať s rodičmi, ako zvládať emócie, ktoré prichádzajú s prvou láskou, ako rešpektovať druhých a byť rešpektovaný, ako si nastaviť životnú víziu a ako zvládať náročné životné situácie v oblasti vzťahov, kariérneho úspechu, rodiny a samého seba. Ako komunikovať čisto, jasne , zrozumiteľne, dokázať si presadiť svoje potreby a zároveň citlivo to odkomunikovať. Ako byť súčasťou spoločenstva okolo seba, s úspechom sa presadiť a zároveň podporovať aj druhých.

      Vo vyšších ročníkoch si žiaci mohli vyskúšať Tvorivé písanie, vyplniť daňové priznanie pre daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Je to dobré najmä pre žiakov, ktorí brigádovali a idú si podať daňové priznanie. Druháci z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu pripravili prezentáciu Pamiatky UNESCO v SR, ktorú odprezentovali na jednotlivých hodinách svojim spolužiakom i návštevníkom. Pripravené boli aj ďalšie aktivity z anglického jazyka, dejepisu, ale i písania na PC v programe ATF.

      Žiaci OAPK, ale aj návštevníci si mohli pozrieť výstavu výtvarných prác našich dvoch prvákov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú maľovaniu.

      Nemôžeme tiež zabudnúť na prezentáciu cvičných firiem a JA firmy, kde mali možnosť študenti ukázať svoje zručnosti v oblasti marketingu, komunikácie a prezentácie. Na hodnotenie ich práce sme pozvali externých odborníkov.

     • Celonárodný projekt "Inovujme.sk"

     • Naši tretiaci z odboru obchodná akadémia sa dňa 18. 1. 2019  zúčastnili inovačného workshopu v rámci národného projektu inovujme.sk. Cieľom projektu je podnietiť nekonvenčné myslenie študentov, učiť ich hľadať riešenia netradičným spôsobom a predovšetkým prepájať vzdelávanie s praxou a praktickými skúsenosťami.

      Žiaci sa pod vedením školených lektorov zoznámili s pojmami spojenými s inováciami a s inovačným procesom, dostali príležitosť na rozvoj svojich zručností – rozvíjali svoju kreativitu, prezentačné zručnosti a predovšetkým vynaliezavosť. Lektori zadali problém z praxe a študenti v skupinách hľadali riešenie. Pomocou netradičných techník prichádzali s netradičnými nápadmi.

      Na záver workshopu prezentovali zástupkyni riaditeľa školy, učiteľom a zadávateľovi jednotlivé témy a preukázali tak svoje výborné schopnosti, ktoré boli hodnotené lektormi ako výnimočné. :-)

     • Výchovný koncert v OAPK (21. december 2018)

     • Posledný deň v škole v roku 2018  sme si spríjemnili výchovným koncertom Paulíny Ištvancovej s jej tatinom. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí zo sveta komunikačných médií, zistili sme že nie všetko čo médiá uverejnia musí byť pravdivé. Je dobré mať vo veciach prehľad, ale nemôžeme byť naivní a uveriť všetkému čo čítame.  Mohlo by sa zdať, že išlo o  prednášku, ale opak bol pravdou, do vystúpenia zapájali aj nás žiakov. Tento koncert bol živý a zaujímavý, iný ako väčšina výchovných koncertov, ktoré sme absolvovali. Priestor medzi hovoreným slovom dopĺňal spev bývalej  superstáristky Pauly, ktorá si nás hneď od začiatku získala vďaka svojmu milému a priateľskému prístupu. Bravúrne spevácke výkony s jej otcom sme ocenili potleskom a opäť sa presvedčili, že ak sa spojí učenie a zábava, je to tá najlepšia kombinácia. Sme vďační za vynikajúcu atmosféru doplnenú aj vianočnými pesničkami a tešíme sa, čo si pre nás pripravia nabudúce.

      H. D., D. P.

     • Schôdzky RZ pri OAPK

     •  

      Konzultačné schôdzky RZ pri OAPK

      budú dňa 29. 11. 2018 (štvrtok).

      V čase od 16:30 do 18:00 hod. Vás bude očakávať triedna učiteľka.