• PoP I.

   • Národný projekt Pomáhajúce profesie

    Naša škola je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Cieľom projektu je podpora inkluzívneho vzdelávania  a výchovy v školách, ktoré sú zapojené do siete škôl a školských zariadení SR, vytvorenie predpokladov na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov a zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Realizátorom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum. 

    Pre žiakov so ŠVVP je podpora zo strany inkluzívneho tímu mimoriadne významná.

    Pedagogický asistent vykonáva individuálnu prácu so začlenenými žiakmi a pôsobí na vytváranie priaznivej atmosféry v triede, kde je žiak začlenený. Vytvára a aktualizuje individuálny výchovno-vzdelávací plán pre žiaka a podieľa sa na jeho aplikácii v praxi. Dohliada na využívanie kompenzačných pomôcok.

    Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci individuálneho alebo skupinového psychologického poradenstva. Poskytuje poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom. Podieľa sa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti školy.

    Veľkým prínosom je inkluzívny tím aj pre pedagogických zamestnancov. Rodičia oceňujú úlohu inkluzívneho tímu v škole, hlavne preto, že im poskytuje poradenskú službu a že ich dieťa sa má na koho obrátiť v prípade potreby so svojimi problémami.

    Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

    Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk 

    Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

    Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

     

     

     

   • O projekte

   • Všeobecné informácie

    • Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

    • Kód projektu: 312011Y720

    • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05

    • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

    • Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

    • Prioritná os: 1. Vzdelávanie

    • Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

    • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

    • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.

    • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.

    • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 40 mesiacov

    • Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8.2019

    • Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11.2022

    • Celková výška oprávnených výdavkov: 54 913 649,88 €

    • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%

  • zatiaľ žiadne údaje