• Žiaci, ktorí pokračujú v integrácii zo ŽŠ

    Rodičia žiakov 1.ročníka, ktorí boli integrovaní na ZŠ a budú pokračovať v školskej integrácii na našej Obchodnej akadémii, doručia poštou alebo osobne Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie - pre žiakov pokračujúcich v integrácii zo ZŠ (na stiahnutie tu) s písomným vyjadrením príslušného poradenského zariadenia s platnou správou zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia do 2. septembra príslušného školského roka. 

    Zároveň prosíme týchto rodičov, aby ku dňu zápisu doručili poštou alebo osobne celú dokumentáciu k školskej integrácii zo základnej školy, a to Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     

    Žiaci, u ktorých sa prejaví potreba integrácie počas štúdia na našej škole

    Rodičia žiakov našej Obchodnej akadémie, ktorí chcú požiadať o integráciu počas štúdia na našej strednej škole, doručia poštou alebo osobne Žiadosť o zmenu formy vzdelávania formou školskej integrácie - pre novointegrovaných žiakov (na stiahnutie tu) s písomným vyjadrením poradenského zariadenia a platnou správou zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.