• Celková charakteristika absolventa

    • absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodnopodnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska;

    • po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch;

    • typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím);

    • absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
      

    Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky:

    V oblasti všeobecného vzdelávania:

    • potrebnú slovnú zásobu, a vyjadrovaciu schopnosť v komunikatívnych situáciách v ústnom a písomnom prejave v materinskom jazyku;

    • znalosť slovenskej a svetovej literatúry;

    • kultúrny prehľad, ktorý vychádza z poznania rôznych oblastí umenia a kladný vzťah ku kultúrnym a estetickým hodnotám;

    • orientáciu v dejinách slovenského národa a svetovej histórie;

    • znalosť o hierarchii životných hodnôt vychádzajúcich zo základných princípov demokratickej spoločnosti a je schopný vytvárať si rebríček hodnôt;

    • znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni bežnej hovorovej komunikácie a aspoň jedného z nich na účely obchodnopodnikateľských činností;

    • znalosti zo stredoškolskej matematiky, základov biológie a ekológie;

    • základy etiky, psychológie a sociológie;

    • schopnosť orientácie vo vývoji ľudskej spoločnosti a v ekonomických vzťahoch;

    • znalosť zásad spoločenského správania sa a spoločenského protokolu;

    • schopnosť komunikácie s klientmi v rôznych oblastiach;

    • rozvinuté pohybové schopnosti, celkovú telesnú zdatnosť a vypestovanú celoživotnú potrebu pohybovej aktivity.
      

    V oblasti odborného vzdelávania:

    • tendencie vývoja vedy, techniky a ekonomiky v širokých spoločenských súvislostiach a vzťahoch;

    • základné ekonomické pojmy a princípy obchodnopodnikateľských činností v trhovej ekonomike;

    • možnosti registrácie a prevádzkovania živností;

    • metodiku a postupy účtovania v sústavy podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva, analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva;

    • účelné využívanie informačnokomunikačných technológií a organizačnej technológie;

    • schopnosť prijímať rozhodnutia a odhadnúť ich prínos pre úspech podnikania;

    • matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi;

    • základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie;

    • základné právne normy;

    • základy ekonomických teórií;

    • základy medzinárodnej deľby práce, základné zahraničnoobchodné operácie a techniky uskutočňovania prieskumu trhu;

    • obsah a formy platobného styku a finančných operácií;

    • základné poznatky o hospodárskej geografii Slovenskej republiky a o svetovom hospodárstve;

    • základy ekológie a orientovať sa v základných environmentálnych pojmoch;

    • vedomosti o ochrane spotrebiteľa a spotrebiteľskej politike;

    • základné vlastnosti vybraných druhov tovaru a spôsoby ich zisťovania;

    • technológie výroby vybraných druhov tovaru, podmienky skladovania a prepravy, poskytujúce vecný základ pre hodnotenie tovaru, pre ekonomické operácie a možnosti posudzovať ich ekonomické dôsledky.
      

    Požadované zručnosti:

    • aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti;

    • určovať ciele, prostriedky a postupy práce;

    • spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské činnosti s využitím komunikačných a informačných technológií;

    • účtovať v podvojnej a jednoduchej sústave účtovníctva;

    • vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele;

    • riešiť samostatne, alebo v tíme problémové úlohy podnikovohospodárskeho prostredia;

    • aplikovať vybrané matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi;

    • uplatňovať v podnikateľskej činnosti základné právne normy;

    • aplikovať zručnosti pri spracúvaní obsahu, foriem a pri pracovných postupoch vo vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov;

    • spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v tuzemsku a zahraničí s využitím súčasnej techniky;

    • písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností;

    • pracovať s odbornou literatúrou.
      

    Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti:

    • schopnosťou zodpovedného, čestného, dôsledného a presného konania;

    • cieľavedomým, rozhodným a rozvážnym vystupovaním a jednaním;

    • kreatívnym myslením;

    • samostatným riešením bežných úloh a iniciatívnym jednaním;

    • schopnosťou podriadiť vlastné záujmy vyšším spoločenským a morálnym hodnotám;

    • zodpovedným narábaním s informáciami;

    • schopnosťou niesť spoluzodpovednosť za výsledky práce;

    • zodpovedným prístupom k ochrane životného prostredia.


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Celková charakteristika absolventa

    • absolvent maturitného štúdia 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu je kvalifikovaným pracovníkom pre vykonávanie činností stredných technickohospodárskych a obchodnoprevádzkových pracovníkov v oblasti ekonomických a prevádzkových funkcií v podnikoch a zariadeniach cestovného ruchu;

    • v tomto štúdiu absolventi získajú znalosti z dvoch cudzích jazykov, osvoja si princípy a metódy práce s klientmi, spôsoby organizácie služieb v oblasti cestovného ruchu, ich administratívne, finančné a organizačné zabezpečenie. Súčasne získajú schopnosti využívať výpočtovú techniku v rôznych oblastiach cestovného ruchu. Získajú základné zručnosti potrebné pre realizáciu rozličných aktivít v cestovnom ruchu;

    • absolventi po absolvovaní nástupnej praxe a zapracovaní sa môžu uplatniť pri vykonávaní ekonomických a prevádzkovoekonomických činnostiach v cestovných kanceláriách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch a pod. Ide o náročné pracovné činnosti vykonávané v bezprostrednom styku so zahraničnými a domácimi turistami, tuzemskými a zahraničnými partnermi v oblasti cestovného ruchu;

    • pracovné činnosti absolventov sú náročné najmä na jazykovú a odbornú úroveň, na reprezentáciu, na organizačné schopnosti, schopnosti operatívneho riadenia nepredvídaných problémov v priebehu akcie, na hmotnú a morálnu zodpovednosť;

    • predpokladom úspešnej sebarealizácie absolventov v odbore je sústavné vzdelávanie a štúdium odbornej literatúry, záujem o vývoj v odbore cestovný ruch ako aj sústavné zdokonaľovanie sa v metódach práce a zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu;

    • absolventi majú byť primerane prispôsobiví aj v príbuzných odboroch činností, logicky mysliaci, schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti, riešiť odborné problémy, pracovať samostatne aj v tíme. Pracovať a konať v súlade s právnymi normami;

    • absolventi môžu pokračovať v štúdiu na EU so zameraním na cestovný ruch.


    Požadované odborné vedomosti a zručnosti

    • ovládať gramatiku, pravopis a slovnú zásobu dvoch cudzích jazykov;

    • písomne a ústne sa dohovoriť na všeobecné a odborné témy (z oblasti politiky, ekonomiky národného hospodárstva, ekonomiky cestovného ruchu, kultúry) a pretlmočiť na uvedenú tému rozhovor;

    • ovládať cudzojazyčnú korešpondenciu v troch cudzích jazykoch;

    • ovládať špecifickú problematiku obchodnej politiky cestovného ruchu, domáceho a zahraničného marketingu;

    • vedomosti z oblasti základných občianskoprávnych vzťahov a zásad medzinárodného práva súvisiacich s cestovným ruchom;

    • zručnosti v používaní metód hospodárskych a odborných výpočtov z oblasti cestovného ruchu;

    • základné poznatky z oblasti devízového hospodárstva, zmenárenskej činnosti, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy;

    • základné vedomosti o vývoji hlavných odborov kultúry a umenia a to architektúry, výtvarného umenia, hudby, literatúry vo svetovom meradle a ich prejavoch na území SR;

    • poznatky z geografie cestovného ruchu, perspektívu cestovného ruchu na Slovensku a v Európe a Americkom kontinente;

    • vedomosti a zručnosti z účtovníctva, kalkulácií a štatistiky cestovného ruchu;

    • vedomosti z psychológie, sociológie, pravidiel občianskeho správania, schopnosti spoločensky vystupovať, zvládnuť bežné i mimoriadne situácie v styku s účastníkmi cestovného ruchu a obchodnými partnermi;

    • poznatky o službách cestovného ruchu poskytovaných našim občanom v tuzemsku i v zahraničí, a zahraničným turistom u nás;

    • ovládať základnú techniku zabezpečovania vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, ubytovacích a stravovacích služieb;

    • ovládať práce s tarifami vo všetkých druhoch doprav;

    • schopnosti zabezpečiť a uskutočniť programy zájazdov u nás i do zahraničia vrátane kalkulácie;

    • vedomosti o význame informácií a zdrojoch ich získavania pre riadenie podnikov cestovného ruchu, o metódach a technike spracovania informácií;

    • poznatky o výpočtovej technike a schopnosti účelne využívať výpočtovú techniku;

    • vedieť využívať sociálnoekonomické informácie pre rozbor a hodnotenie ekonomických javov a vzťahov na podnikovej úrovni;

    • vedomosti a schopnosti potrebné pre vedenie administratívy, vyhotovenie hospodárskych písomností s využitím moderných prostriedkov organizačnej techniky, zásad racionalizácie administratívy v podnikoch cestovného ruchu;

    • vedomosti o zásadách tvorby a ochrany životného prostredia vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovného prostredia;

    • základné vedomosti, zručnosti a návyky v dodržiavaní zásad bezpečnosti práce, hygieny a protipožiarnej ochrany.