•   Školský poriadok Obchodnej akadémie, Myslenická 1, Pezinok

     

    Obsah

    I.        Úvod

    II.       Práva a povinnosti žiakov Obchodnej akadémie

    A.    Práva žiaka

    B.    Povinnosti žiaka

    C.    Povinnosti týždenníkov

    D.    Žiak má zakázané

    III.     Zásady správania sa počas pobytu v škole

    IV.     Disciplína a jej hodnotenie

    V.      Výchovné opatrenia

    VI.     Dochádzka do školy

    A.    Uvoľňovanie z vyučovania

    B.    Oslobodenie žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov

    C.    Prestup na inú školu

    D.    Prerušenie štúdia

    E.    Zanechanie štúdia

    VII.   Klasifikačný poriadok

    A.    Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove

    B.    Opravná skúška

    B.    Komisionálne skúšky

    C.    Postup do vyššieho ročníka

    D.    Individuálny študijný plán a štúdium v zahraničí

    VIII.  Práva a povinnosti zákonného zástupcu

    A.   Zákonný zástupca žiaka má právo

    B.   Povinnosti zákonného zástupcu:

    IX.     Záverečné ustanovenia

                    Úvod

     

    Obchodná akadémia Pezinok je výberovou školou, v ktorej sa žiaci rozhodli študovať dobrovoľne. Z toho vyplýva, že sú preto povinní riadiť sa jej pravidlami a vnútorným poriadkom. V súlade so zákonom NRSR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydávam vnútorný poriadok školy, ktorý vymedzuje práva a povinnosti žiakov, ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy.

     

    II. Práva a povinnosti žiakov Obchodnej akadémie

    A. Práva žiaka:

    1.      Žiak má právo na kvalitnú výučbu vo zvolenom zameraní, na získanie vedomostí v jednotlivých predmetoch v rozsahu určenom základnými pedagogickými dokumentmi.

    2.      Dozvedieť sa známku a zdôvodnenie klasifikácie po každej ústnej alebo písomnej skúške.

    3.      Nezúčastniť sa na vyučovaní v prípade ochorenia, v prípade mimoriadnej udalosti v rodine, v prípade zlých poveternostných a dopravných podmienok, v prípade, ak bol uvoľnený triednym učiteľom alebo riaditeľom školy po písomnom vyžiadaní rodičov.

    4.      Slušne klásť vyučujúcim otázky súvisiace s preberaným učivom, má právo dostať na otázky odpoveď a slušne vysloviť svoj názor.

    5.      Na komunikáciu s učiteľmi a žiakmi v duchu zásad humanity, tolerancie a úcty.

    6.      Byť volený do triednej samosprávy, žiackej školskej rady a pôsobiť v nej.

    7.      Prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov sa spolupodieľať na činnosti žiackej školskej rady a rady školy (predkladať pripomienky a opatrenia, podnety, návrhy  na organizovanie kultúrnych, spoločenských a telovýchovných akcií).

    8.      Zapojiť sa do rôznych foriem záujmovej činnosti.

    9.      So súhlasom riaditeľa školy sa zúčastniť na súťažiach a aktivitách v tuzemsku a v zahraničí, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom.

    10.  Zúčastňovať sa na mimoškolskej činnosti organizovanej pedagogickými pracovníkmi školy v priestoroch školy i mimo nej.

    11.  Byť ospravedlnený z prípravy na vyučovaciu hodinu po dlhodobej absencii v trvaní viac ako 5 pracovných dní (žiak bude ospravedlnený 1 týždeň), po krátkodobej absencii v trvaní menej ako 5 dní (žiak bude ospravedlnený 2 dni). Ostatné ospravedlnenie z príprav na hodinu je v kompetencii vyučujúceho.

    12.  Žiak má právo požiadať riaditeľa školy o komisionálnu skúšku, ak má žiak pochybnosti o správnosti hodnotenia. Za neplnoletého žiada žiadosť podáva zákonný zástupca.

    13.  Konzultovať svoje prípadné problémy s výchovným poradcom.

    14.  Na školské stravovanie za úhradu.

    15.  Na výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.

    16.  Na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.

    17.    Síriť dobré meno školy a byť hrdý, že je žiakom školy.

     

    B.  Povinnosti žiaka:

    1.      Elektronicky evidovať príchod do školy a odchod zo školy prostredníctvom ISIC karty alebo žiackeho preukazu.

    2.      Žiak prichádza na vyučovanie včas tak, aby pred jeho začiatkom zaujal svoje miesto v triede. Žiaci sa v škole prezúvajú. Budova školy sa otvára o 06.30 hod.

    3.      Pri strate ISIC karty alebo žiackeho preukazu písomne evidovať svoje príchody a odchody do zošita na vrátnici a do 2 pracovných dní sa informovať ako získať duplikát preukazu žiaka alebo ISIC karty.

    4.      Osvojovať si vedomosti a  zručnosti a získavať návyky spojené s prípravou na povolanie odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v štátnych - rozpočtových a príspevkových organizáciách.

    5.      Osvojovať si zásady demokracie, tolerancie, humanity a vlastenectva, správať sa podľa nich, a tým prispievať k dobrým medziľudským vzťahom.

    6.      Chrániť si vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok v osobných veciach, triedach a vo všetkých priestoroch školy.

    7.      V odborných učebniach dodržiavať Pravidlá správania v odborných učebniach, ktoré sú zverejnené na viditeľnom mieste.

    8.      Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia v škole, s ktorými je oboznámený na začiatku školského roka.

    9.      Učiť sa a pripravovať na budúce povolanie s rešpektovaním svojich prirodzených schopností. Ak je žiak nepripravený na vyučovaciu hodinu, alebo nemá domácu úlohu, má sa ospravedlniť na začiatku vyučovacej hodiny.

    10.  Dodržiavať rozvrh hodín, prichádzať načas na vyučovacie hodiny, neodchádzať pred koncom vyučovacej hodiny.

    11.  Pripraviť si učebné pomôcky na vyučovaciu hodinu a odložiť z lavice veci, ktoré na vyučovaciu hodinu nepatria.

    12.  Dodržiavať poriadok, čistotu a pomáhať pri ich udržiavaní v škole a jej okolí. Ak žiak znečistil pracovné prostredie, je povinný bezodkladne uviesť pracovné prostredie do pôvodného stavu.

    13.  Po skončení vyučovania vyložiť stoličku na lavicu a odpadky dať do koša.

    14.  Chrániť životné prostredie, dodržiavať separovanie odpadu v triede.

    15.  Sledovať oznamy na webovej stránke školy alebo na IŽK, ako ja na výveskách v škole.

    16.  Pri zistení nebezpečenstva alebo ohrozenia zdravia hneď hlásiť túto skutočnosť ktorémukoľvek zamestnancovi školy.

    17.  Chodiť do školy čisto a vhodne oblečený a upravený, nesmie mať na hlave šiltovku, čiapku, kapucňu.

    18.  Nahlásiť neodkladne každý úraz počas vyučovania a školských podujatí zodpovednému učiteľovi, triednemu učiteľovi resp. vedeniu školy.

    19.  Nahlásiť neodkladne akúkoľvek stratu alebo krádež triednemu učiteľovi (vedeniu školy).

    20.  Setriť školské zariadenie a chrániť ho pred poškodením, šetriť všetkými druhmi energií. Inventár v jednotlivých miestnostiach svojvoľne nepremiestňovať.

    21.  Hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov triednemu učiteľovi a na sekretariát školy do 5 pracovných dní.

    22.  Byť zdvorilý ku všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ako aj všetkým dospelým, ktorí sa pohybujú v priestoroch školy. Žiaci oslovujú  zamestnancov školy podľa pracovného zaradenia, pričom používajú oslovenie pán, pani. Žiaci zdravia všetkých dospelých "dobré ráno", "dobrý deň", "dovidenia".

    23.  Dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určil triedny učiteľ alebo vyučujúci daného predmetu.

    24.  Dodržiavať všetky ustanovenia Školského poriadku.

    C. Povinnosti týždenníkov

    1.      Týždenníkov určuje triedny učiteľ.

    2.      Ak vyučujúci do 5 minút od začiatku hodiny nepríde do triedy, je ich povinnosťou oznámiť to zástupcovi riaditeľa, alebo riaditeľovi školy.

    3.      Po skončení vyučovacej hodiny sú povinní zotrieť tabuľu a zabezpečiť potrebné učebné pomôcky na nasledujúcu hodinu.

    4.      V dobe prestávky zaistia vyvetranie miestnosti.

    5.      Zabezpečujú čistotu v triede počas vyučovania a po vyučovaní skontrolujú vyloženie stoličiek na lavice. To platí aj pri vyučovaní triedy alebo skupiny v cudzej učebni.

    6.      Po skončení vyučovania uzatvoria všetky okná v učebni, skontrolujú, či netečie voda, či sú vyložené stoličky a vypnú osvetlenie.

    7.      Akékoľvek poškodenie inventáru v učebni bezodkladne hlásia triednemu učiteľovi, alebo učiteľovi, ktorý má konkrétnu učebňu pridelenú (odborné a jazykové učebne).

    D. Žiak má zakázané:

    1.      Používanie mobilných telefónov a ostatných zariadení (diktafón, fotoaparát, kamera a pod.) počas vyučovacej hodiny. Mobilný telefón počas vyučovacej hodiny musí mať tichý režim. Žiak na začiatku vyučovacej hodiny odloží svoj mobilný telefón podľa pokynu vyučujúceho. Použitie záznamovej techniky (diktafónu) sa umožňuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe písomnej žiadosti. Pri porušení pravidiel je učiteľ oprávnený vypnuté zariadenie odňať a vrátiť žiakovi alebo rodičovi až na konci vyučovania.

    2.      Opustiť školu počas vyučovania  bez priepustky, ktorá je podpísaná zodpovedným učiteľom a pozývať návštevy cudzích osôb do budovy školy.

    3.      Opustiť triedu alebo učebňu počas hodiny bez súhlasu vyučujúceho.

    4.      Fajčiť (vrátane elektronickej cigarety) a piť alkoholické nápoje, prinášať do školy a na podujatia organizované školou cigarety a alkohol a iné omamné látky.

    5.      Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, napr. zbrane, výbušniny, ostré predmety, zvieratá, pyrotechniku a iné nebezpečné veci.

    6.      Porušovať základné ľudské práva, osočovať a nevhodne sa správať k zamestnancom školy a k žiakom, používať akúkoľvek formu násilia, šikanovania, vulgarizmu, terorizmu, správať sa provokatívne a vzbudzovať pohoršenie.

    7.      Používať prostriedky, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, alebo narúšať vyučovaciu hodinu (napr.: nevhodná literatúra, technické prostriedky a technológie, ktoré neslúžia pre potreby vyučovacej hodiny).

    8.      Podvádzať, klamať a zavádzať pracovníkov školy, používať nedovolené pomôcky počas písomného preverovania vedomostí (napr. ťaháky, mobilné telefóny a iné).

    9.      Používať výťah s výnimkou preukázateľných zdravotných dôvodov, o ktorých je oboznámený triedny učiteľ.

    10.  Počas vyučovania a školských akcií zhotovovať vizuálne a zvukové záznamy bez povolenia vyučujúceho a šíriť ich prostredníctvom elektronických médií.

    11.  Znevažovať školu, učiteľov, ostatných zamestnancov školy a žiakov na verejných sociálnych sieťach, písať o nich urážlivé poznámky, zakladať znevažujúce skupiny.

    12.  Znehodnocovať majetok školy, manipulovať s majetkom školy bez vedomia vedenia školy, prípadne vyučujúceho.

    13.  Manipulovať svojvoľne s elektrickými zariadeniami a zariadeniami, zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, používať v triede malé domáce elektrospotrebiče (napr. varnú kanvicu, nabíjanie mobilov).

    14.  Vykláňať sa z okien a vyhadzovať von odpadky, sedieť na parapetných doskách.

    15.  Žiakom sa neodporúča nosiť do školy väčšiu sumu peňazí, cenné predmety a prístroje, cenné šperky a pod. Škola nezodpovedá za stratu týchto predmetov.

    16.  Neprimerane verejne prejavovať fyzickú náklonnosť voči inej osobe v areáli školy.

    Porušenie vyššie uvedených zákazov sa bude považovať za porušenie školského poriadku a bude sa riešiť uložením niektorého z výchovných opatrení.


     

    Menej závažné porušenia:

    1.      Žiak sa neoznačil pri príchode

    2.      Neprezúvanie sa

    3.      Nedodržiavanie pokynov vyučujúceho

     

    Závažné porušenia:

    1.      Používanie mobilných telefónov na vyučovaní

    2.      Vulgárne a neadekvátne správanie sa

    3.      Svojvoľné opustenie školy

    4.      Nevhodné správanie sa k zamestnancom školy

    5.      Odmietnutie pokynov vyučujúceho

     

     

    Obzvlášť závažné porušenia:

    1.      Šikanovanie, slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a vydieranie

    2.      Propagovanie alebo šírenie násilia, rasizmu a iných druhov intolerancie a xenofóbie, nosenie rôznych extrémistických a rasistických symbolov

    3.      Vandalizmus

    4.      Krádež

    5.      Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich život a zdravie

    6.      Užívanie, prechovávanie, výroba, predaj alebo poskytovanie drog, propagovanie toxikománie,

    7.      Fajčenie v priestoroch školy

    Obzvlášť závažné porušenia vnútorného poriadku školy prerokuje disciplinárna komisia v zložení: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa, výchovný poradca, triedny učiteľ, učiteľ navrhujúci výchovné opatrenie.

     

     

     

    III.     Zásady správania sa počas pobytu v škole

    1.      Po príchode do školy sa žiak prezuje do prezuviek, ktoré neničia podlahové krytiny učební a chodieb a ktoré vyhovujú hygienickým a bezpečnostným požiadavkám pri pobyte v škole. Kabáty a zimné vetrovky sa odkladajú v šatni na vešiaky.

    2.      Na vyučovacie hodiny sa žiaci presúvajú disciplinovane do učební podľa rozvrhu. Presuny sa uskutočňujú najneskôr 1 minútu pred zvonením na hodinu. Po zvonení žiaci zaujmú svoje miesta v učebniach. V kmeňových učebniach žiaci sedia na svojich miestach a čakajú na príchod učiteľa. V priebehu vyučovania sa žiak môže vzdialiť z vyučovacej hodiny len so súhlasom vyučujúceho.

    3.      Prestávky využívajú žiaci na oddych, na vyvetranie učebne a prípravu pomôcok na ďalšiu hodinu.

    4.      V školských priestoroch sa žiak pohybuje tak, aby neohrozoval bezpečnosť ostatných. Žiaci šetria školské pomôcky a školské zariadenia. Ak žiak svojvoľne poškodí školský majetok, jeho zákonný zástupca je povinný škodu uhradiť v plnej výške.

    5.      Počas voľných hodín žiaci nechodia po jednotlivých poschodiach školy, ale sa zdržiavajú vo svojej triede, poprípade v určených priestoroch, a využívajú čas na prípravu na vyučovanie.

    6.      Žiaci počas vyučovania rešpektujú predsedu triedy a týždenníkov.

    7.      Dodržiavať protipožiarne opatrenia v priestoroch OA, správať sa tak, aby svojim konaním nespôsobil vznik požiaru, vznik požiaru okamžite hlásiť najbližšiemu dospelému pracovníkovi školy.

    8.      Dodržiavať zásady správania žiaka v počítačovej učebni.

    9.      Dodržiavať zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia.

    10.  Parkovanie osobných automobilov na parkovisku pred budovou školy je žiakom zakázané. V odôvodnených zdravotných prípadoch, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti povoliť parkovanie plnoletému žiakovi.

    IV.    Disciplína a jej hodnotenie

    Na upevnenie disciplíny sa žiakom udeľujú výchovné opatrenia - pochvaly a napomenutia alebo pokarhania. Udeľujú sa spravidla na triednickej hodine pred žiakmi celej triedy. Pochvalu alebo pokarhanie môže udeliť učiteľ, triedny učiteľ a riaditeľ školy.

    1.      Žiakovi možno udeliť pochvalu za správanie, aktivitu, prospech, reprezentáciu, dobrú dochádzku i za iný záslužný čin. Pochvalu môže udeliť učiteľ, triedny učiteľ a riaditeľ školy. Pochvaly prerokované na zasadnutí pedagogickej rady sa zapisujú do katalógového listu žiaka.

    2.      Napomenutia a pokarhania triednym učiteľom a riaditeľom školy sa udeľujú žiakom za porušenie disciplíny, dochádzky, za zlý prospech a za previnenia. Po prerokovaní v pedagogickej rade sa zapisujú do katalógových listov.

    3.      Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, môže ho riaditeľ v odôvodnených prípadoch po prerokovaní v pedagogickej rade vylúčiť, alebo podmienečne vylúčiť zo štúdia. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia riaditeľ školy určuje skúšobnú dobu a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej dobe osvedčí, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v skúšobnej dobe dopustí ďalšieho previnenia, riaditeľ školy ho vylúči zo štúdia.

    4.      Výchovné opatrenia sa oznamujú rodičom (zákonnému zástupcovi) žiaka.

    5.      Zníženie známky zo správania za priestupky voči disciplíne sa udeľuje žiakom po prerokovaní v pedagogickej rade. Zníženie o jeden stupeň je v kompetencii triedneho učiteľa, zníženie o dva stupne a viac odporúča pedagogická rada a rozhoduje riaditeľ školy.

    6.      Správanie žiakov sa hodnotí podľa klasifikačného poriadku štyrmi stupňami.

    V. Výchovné opatrenia

    Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

    Pochvaly:

    a)  pochvala triednym učiteľom. Udeľuje sa žiakovi:

    -  za výborný prospech, vzorné správanie a vzornú dochádzku
    -  za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností
    -  za úspešnú reprezentáciu triedy a pod.

    b) pochvala riaditeľom školy. Udeľuje sa žiakovi:

    -  za šírenie dobrého mena školy
    -  za úspešnú reprezentáciu školy
    -  za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou a pod.

    - za nulovú absenciu

     

    c) iné ocenenia:

    -  diplom
    -  odmena z občianskeho združenia
    -  uprednostnenie pri výbere na limitovanú školskú akciu a pod.

    Napomenutia a pokarhania:

    1.      Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie.

    2.      Výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

    3.      Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom.

    Udeľovanie výchovných opatrení za menej závažné porušenie školského poriadku:

    1          porušenie - napomenutie triednym učiteľom

    2 – 3    porušenia - pokarhanie triednym učiteľom

    4 – 5    porušení - pokarhanie riaditeľom školy

    6 – 8    porušení - znížená známka zo správania o jeden stupeň

    9 – 12  porušení - znížená známka zo správania o dva stupne

     

    Udeľovanie výchovných opatrení za závažné porušenie školského poriadku:

    1          porušenie - pokarhanie triednym učiteľom

    2          porušenia - pokarhanie riaditeľom školy

    3 – 4    porušenia - znížená známka zo správania o jeden stupeň

    5 a viac  porušení - znížená známka zo správania o dva stupne, podmienečné vylúčenie zo štúdia

     

    4.      Ak žiak má za klasifikačné obdobie vymeškaných viac neospravedlnených hodín, triedny učiteľ mu navrhne na pedagogickej rade výchovné opatrenie a to napomenutie, pokarhanie alebo zníženú známku zo správania, pričom stupeň hodnotenia bude závislý od počtu hodín, dôvodu neospravedlnenia – spravidla platí:

    -  za 2 neospravedlnené hodiny – napomenutie triednym učiteľom,
    -  za 3 neospravedlnené hodiny – pokarhanie triednym učiteľom,
    -  za 4 až 7 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania o jeden stupeň,
    -  za 8 až 14 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania o dva stupne,
    -  za viac ako 14 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania o 2 alebo 3 stupne, podmienečné vylúčenie zo štúdia.

    V prípade, ak žiak opustí školu bez priepustky, bude mať za každú hodinu riadneho vyučovania neospravedlnenú absenciu.

    5.      Za tri neospravedlnené neskoré príchody na vyučovaciu hodinu sa žiakovi udeľuje 1 neospravedlnená hodina.

    6.      Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy  môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá

    a) zákonného zástupcu,
    b) zdravotnú pomoc,
    c) policajný zbor.

    7.      Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

     

     

    VI.    Dochádzka do školy

    A. Uvoľňovanie z vyučovania

    1.      Počas vyučovania je odchod žiakov zo školy možný len po predložení priepustky, podpísanej triednym učiteľom, resp. jeho zástupcom, vedením školy.

    2.      Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známu prekážku, požiada o povolenie pedagogického pracovníka. Pre vopred známe dôvody môže žiaka na 1 vyučovaciu hodinu uvoľniť vyučujúci. Na viac ako 1 vyučovaciu hodinu, najviac však na 3 dni, triedny učiteľ a na viac dní len riaditeľ školy. Uvoľnenie je možné len na základe písomnej žiadosti rodičov (zákonného zástupcu).

    3.      Ak žiak nepríde do školy pre nepredvídanú prekážku, oznámi rodič (zákonný zástupca) triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti žiaka telefonicky (t. č. 033/642 34 10) alebo prostredníctvom e-mailu, resp. cez EduPage školy najneskôr do 48 hodín. Po návrate do školy je žiak povinný predložiť písomné ospravedlnenie do 3 pracovných dní. Ak sa tak nestane, triedny učiteľ písomne alebo elektronicky vyzve zákonného zástupcu, aby neprítomnosť písomne ospravedlnil do 2 dní od doručenia výzvy. Ak sa tak nestane, triedny učiteľ považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú.

    4.      Súvislá absencia žiaka ospravedlnená zákonným zástupcom môže byť najviac 3 dni. Počet ospravedlnení spolu od zákonného zástupcu je limitovaný na 40 hod za polrok. Pri vyššej absencii je žiak povinný predložiť ospravedlnenie od lekára alebo iné úradné ospravedlnenie.

    5.      Ak žiaka postihne infekčné ochorenie alebo sa vyskytne v rodine, navštevuje žiak školu iba po súhlase lekára. V takom prípade žiak alebo jeho zákonný zástupca informuje ihneď triedneho učiteľa.

    6.       Mimoškolské akcie konané ako náhrada vyučovania sú povinné.
     

    B. Oslobodenie žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov

    1.      Zo zdravotných a iných závažných dôvodov možno žiaka úplne alebo čiastočne oslobodiť od vyučovania niektorého povinného predmetu, ktorý nemá rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Žiaka oslobodzuje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. K žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného lekára. Oslobodenie sa vydáva na celý školský rok alebo na jeho časť.

    2.       Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. Ak je predmet zaradený na prvú vyučovaciu hodinu, žiak sa vyučovania nezúčastňuje. Ak je predmet zaradený na poslednú vyučovaciu hodinu, žiaka môže uvoľniť vyučujúci.
     

    C. Prestup na inú školu

    1.      Prestup na inú strednú školu na ten istý alebo iný študijný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.

    2.       Zmenu študijného alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu povoľuje riaditeľ školy na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu.
     

    D. Prerušenie štúdia

    1.      Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu až na tri roky. Po uplynutí času prerušenia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené.

    2.      Riaditeľ školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre tehotenstvo a materstvo, ak vyučovanie podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo žiačky.

    3.       Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka alebo jeho zákonného zástupcu prerušenie ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

    E.  Zanechanie štúdia

    1.      Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. Ak je žiak neplnoletý, podá žiadosť jeho zákonný  zástupca. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď bolo riaditeľovi školy doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

    2.      Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní 5 vyučovacích dní a jeho neprítomnosť nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložiť dôvod neprítomnosti. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

    VII.  Klasifikačný poriadok

    A.  Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove

    1.      Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov

    a) slovným hodnotením

    b) klasifikáciou
    c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia

    2.      Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.

    3.      Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.

    4.      Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

    a) 1 - výborný
    b) 2 - chválitebný
    c) 3 - dobrý
    d) 4 - dostatočný
    e) 5 - nedostatočný

    5.      Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

    a) 1 - veľmi dobré
    b) 2 - uspokojivé
    c) 3 - menej uspokojivé
    d) 4 - neuspokojivé

    6.      Celkové hodnotenie žiaka strednej školy, ktorý bol hodnotený podľa odseku 1 písm. b), sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:

    a) prospel s vyznamenaním
    b) prospel veľmi dobre
    c) prospel
    d) neprospel

    7.      Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

    8.      Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako "veľmi dobré".

    9.      Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako "veľmi dobré".

    10.  Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.

    11.  Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.

    12.  Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky; po ukončení povinnej školskej dochádzky môže opakovať ročník na základe žiadosti a rozhodnutia vydaného riaditeľom školy.

    13.    Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí.
     

    B. Opravná skúška

    1.      Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

    2.      Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

    3.      Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

    4.      Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

    5.      Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky


    a) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra.

    b) podľa odseku 4 vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

    C. Komisionálne skúšky

    1.      Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky

    a) Ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách
    b) Ak je skúšaný v náhradnom termíne
    c) Ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka
    d) Ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy
    e) Ak vykonáva opravné skúšky
    f) V štúdiu podľa individuálneho učebného plánu
    g) V prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy
    h) V štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov
    i) Pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky
    j) Pri individuálnom vzdelávaní

    2.      Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ  vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

    3.      Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

    4.      O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy.  Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

    5.      V prípade, že žiak z akéhokoľvek dôvodu vymešká viac ako 30 % odučených hodín v predmete, môže mu byť nariadené na návrh vyučujúceho daného predmetu komisionálne preskúšanie.

    6.      Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

    7.      Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta v dňoch určených riaditeľom školy.

    8.      Ak žiak alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálnu skúšku. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka aj na vlastný podnet.

    D. Postup do vyššieho ročníka

    1.      Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

    2.       Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonných zástupcov povoliť opakovanie ročníka. Opakovanie toho istého ročníka možno povoliť len raz.

    E. Individuálny študijný plán

    1.      Individuálny študijný plán alebo študijné úľavy môže riaditeľ školy povoliť na základe žiadosti žiaka, zákonného zástupcu alebo inej osoby z nasledovných dôvodov:

    -  zdravotné dôvody,
    -  záujmové aktivity, napr. šport, umenie a iné,
    -  Iné opodstatnené dôvody.

    2.       Na základe žiadosti môže riaditeľ školy v súlade s platnými právnymi predpismi povoliť prerušenie štúdia z dôvodu krátkodobého pobytu v zahraničí (do 1 roka). Pokračovanie v štúdiu je vecou ďalšej dohody riaditeľa školy so žiakom resp. so zákonným zástupcom žiaka.

     

     

    VIII. Práva a povinnosti zákonného zástupcu

     

    Zákonný zástupca žiaka má právo:

    ·         Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie vecne a mnohostranne, v súlade s dnešnými poznatkami o vývoji sveta a v súlade s poslaním a cieľmi výchovy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. a štátnym vzdelávacím programom.

    ·         Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom.

    ·         Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

    ·         Konzultovať výsledky výchovy a vzdelávania s jednotlivými vyučujúcimi, triednym učiteľom a vedením školy.

    ·         Na poradenské služby výchovného poradcu školy ohľadom výchovy a vzdelávania svojho dieťaťa.

    ·         Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu školy prostredníctvom školskej rady.

    ·         Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

    ·         Voliť zástupcov do Rady školy a byť do nej volený.
     

    Povinnosti zákonného zástupcu:

    ·         Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

    ·         Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

    ·         Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

    ·         Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania (napríklad zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod.). tieto informácie sú podľa charakteru závažnosti pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.

    ·         Do 2 pracovných dní oznámiť a ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa v škole v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie. Ak žiak navštívi lekára počas vyučovania, ospravedlní sa mu len čas, ktorý je nevyhnutne potrebný na jeho vyšetrenie alebo ošetrenie. V prípade plánovanej absencie je toto potrebné oznámiť písomne vopred.

    ·         Nahradiť škodu na majetku školy v plnom rozsahu, ktorú žiak úmyselne spôsobil.

    IX.     Záverečné ustanovenia

    1.      Ďalšie záležitosti, týkajúce sa organizácie štúdia na škole, upravuje zákon MŠMŠ SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    2.      Školský poriadok nepovažujeme za uzavretý. Na základe oprávnených pripomienok prostredníctvom Žiackej školskej rady pri OA PK, Pedagogickej rady pri OA PK, Rady školy pri OA PK a Rady rodičov pri OA PK ho môžeme operatívne upravovať.

    3.      Školský poriadok bol schválený Pedagogickou radou pri OA PK dňa 11. februára 2020 a do platnosti vchádza od 2. marca 2020.

    4.      S obsahom školského poriadku  sa žiaci oboznámili pred vstupom do platnosti a tento fakt potvrdili svojim podpisom.

    5.      Školský poriadok sa stáva záväzným pre vyučujúcich, žiakov a ich zákonných zástupcov po oboznámení sa s jeho obsahom – je verejne dostupný na webových stránkach školy OA PK.

    6.      Ruší sa platnosť školského poriadku zo dňa 1. septembra 2016.

    7.      Súčasťou školského poriadku je príloha č.1 Zásady bezpečnosti pri vykonávaní telesnej a športovej výchovy.
     

     

     

    Ing. Natália Krejčiová


    riaditeľka školy

     

     

     

     

     

     

     

     

    Príloha č. 1

     

    Zásady  bezpečnosti pri vykonávaní telesnej a športovej výchovy

    Vstup do telocvične a na ihriská je povolený iba pod dozorom vyučujúceho alebo s  jeho   súhlasom

    1.       Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný.

    2.       Žiaci musia mať na hodinách TSV a ŠP cvičebný úbor.

    3.       Žiaci sa v šatniach, na chodbe, v telocvičniach, na ihriskách správajú disciplinovane, nie sú  neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, telocvične a športovísk.

    4.       V šatniach a na chodbe je počas prestávok zakázané behať, naháňať sa a strkať do spolužiakov.

    5.       Chlapcom je zakázaný vstup do dievčenskej šatne a naopak. Žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením vyučujúceho alebo podľa jeho pokynov.

    6.       Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá, pri gymnastických a iných cvičeniach, aerobiku, turistike sú povinní dodržiavať rady, pokyny a upozornenia vyučujúceho.

    7.       Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. Zakazuje sa najmä, preskakovanie švédskej debny, šplhanie na lane a tyči, cvičenie na kladine, skoky na žinenky bez pokynov a  záchrany vyučujúceho.

    8.       Zakazuje sa  lezenie po basketbalových konštrukciách, vešanie na basketbalové koše, sieťky, lezenie a vešanie sa na futbalové a hádzanárske bránky.

    9.       V prípade, že sa vyučujúci venuje inej činnosti, žiaci sú povinní podľa jeho pokynov dávať „dopomoc“ a záchranu spolužiakom pri cvičení.

    10.   Žiaci počas hodín nesmú jesť, piť, žuvať žuvačky.

    11.   Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor, v ktorom jeho trieda športuje, je  povinný pred  odchodom oznámiť to vyučujúcemu. Tak isto oznámi aj svoj návrat.

    12.   Každý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal, sú žiaci povinní ihneď hlásiť. Každý úraz vyučujúci ihneď zapíše do knihy  úrazov a do štyroch dní  vyplní záznam o úraze.

    13.   Žiaci majú zakázané v telocvični, na ihriskách, v šatniach fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.

    14.   Žiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej hodiny peniaze, hodinky a iné cennosti vyučujúcemu, aby sa tak zabránilo krádežiam v šatniach. Učiteľ tieto predmety  uschová a vydá po skončení hodiny.

    15.   Žiaci nesmú sami vstupovať do kabinetov a skladu bez dovolenia.

    16.   Žiaci, ktorí  nemôžu zo zdravotných dôvodov na hodine TSV cvičiť, túto okolnosť preukážu pred začiatkom hodiny lekárskym potvrdením vyučujúcemu.  Sú povinní byť prítomní na hodinách TSV a riadiť sa pokynmi  vyučujúceho ( napr. pomáhajú pri zapisovaní výkonov, meraní  a pod.)

    17.   Žiaci, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu alebo  úraz niektorej časti tela, predložia o tomto lekárske potvrdenie. Na hodinách TSV budú vykonávať len primerané cvičenia adekvátne ich zdravotnému stavu.

    18.   Žiaci, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov nesmú dlhodobo vykonávať športovú činnosť, predložia  vedeniu školy žiadosť o oslobodenie z predmetu TSV potvrdené lekárom.

     

     

     

     

     

                              

     

     

    Dodatok k Školskému poriadku OA Pezinok

     

    po dobu trvania  dištančného vzdelávania

    1.      Dodatok k Školskému poriadku OA Pezinok je vydaný pre potreby počas dištančného vzdelávania.

    2.      V prípade prerušenia vyučovania na návrh ÚVZ SR alebo z iných vážnych dôvodov, v záujme plynulého chodu vzdelávania sa podľa možností bude realizovať dištančné vzdelávanie cez aplikáciu EduPage a Zoom, prípadne iné.

    3.      V prípade dištančného vzdelávania platia  pre žiakov a pedagogických zamestnancov  pravidlá:

    a.       Dištančné vzdelávanie sa realizuje formou online vyučovacích hodín cez aplikáciu zoom a komunikácie cez EduPage. Ak žiak nemá technické možnosti vzdelávať sa prostredníctvom uvedených aplikácii, môže využiť e-mailové adresy vyučujúcich podľa dohody, alebo učebné texty a úlohy dostávať v písomnej forme a v písomnej forme úlohy aj odovzdávať podľa dohody so školou. 

    b.      Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného online vzdelávania tak, ako by bol vzdelávaný prezenčne v školskom prostredí, dodržiavať dĺžku vyučovacích hodín a prestávok.

    c.       Vyučovací proces počas dištančného vzdelávania sa riadi rozvrhom hodín, ktorý sa líši od riadneho rozvrhu. Vyučovacia hodina online je odučená cez aplikáciu zoom a trvá 40 minút. Zvyšných 5 minút využijú  vyučujúci na odoslanie učebných textov, zadaní domácich úloh  cez EduPage tak, aby si zadané úlohy mohli žiaci prezrieť  a prípadné nejasnosti s vyučujúcim odkonzultovať.

    d.      Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na online vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa cez EduPage.

    e.       Ak sú vopred známe dôvody, žiaka z vyučovania uvoľňuje:

    ·         triedny učiteľ - na dobu troch dní

    ·         riaditeľka školy - na dobu dlhšiu než tri dni

    f.        Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, zákonný zástupca je povinný oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi najneskôr do 48 hodín (dva dni) tak, ako je to určené v školskom poriadku. V prípade, že tak zákonný zástupca neurobí, môže triedny učiteľ považovať žiakovu neprítomnosť na vyučovaní za neospravedlnenú.

    g.      V prípade plnoletého žiaka tiež platí, že je povinný oznámiť dôvod svojej neprítomnosti na dištančnom vzdelávaní triednemu učiteľovi za rovnakých podmienok ako je určené v bodoch d - f.

    h.      Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas online vyučovacích hodín. Ak sa bez ospravedlnenia vzdiali z online vyučovacej hodiny a nereaguje na výzvu vyučujúceho, jeho neprítomnosť  bude považovaná za neospravedlnenú (akoby na vyučovaní nebol).

    i.        Žiak je povinný byť na online vyučovaní načas. V opačnom prípade za tri neodôvodnené a neospravedlnené neskoré príchody na online vyučovaciu hodinu je žiakovi udelená 1 neospravedlnená hodina.

    j.        Žiaci aj vyučujúci dodržiavajú zásady slušnej aj elektronickej komunikácie.

    k.      Od žiakov sa očakáva ich samostatná práca, ku ktorej ich vyučujúci systematicky vedú. Odpisovanie úloh, písomných prác z iných  zdrojov, je neprípustné. Takéto riešenia úloh budú klasifikované známkou  - nedostatočný.  Využívanie iných zdrojov informácií na doplnenie učiva je možný len na pokyn vyučujúceho.

    l.        Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia ako počas prezenčnej výučby.

    4.      Dodatok k Školskému poriadku OA Pezinok ohľadom dištančného vzdelávania v súvislosti s respiračným ochorením COVID-19 bol schválený na pedagogickej rade dňa 19. 11. 2020  a vstupuje do platnosti od 20. 11. 2020.

    5.      Dodatok je prístupný na webovom sídle školy spolu so školským poriadkom.

     

     

     

     

     

     

    Ing. Natália Krejčiová

    riaditeľka školy