• Stupnice hodnotenia žiakov

   • Slovenský jazyk
   • Hodnotenie písomnej slohovej práce

    Počet bodov Známka
    28-25 1
    24-21 2
    20-14 3
    13-8 4
    7-0 5

     

    Hodnotenie testu

    Počet percent Známka
    100 % - 89 % 1
    88 % - 74 % 2
    73 % - 49 % 3
    48 % - 29 % 4
    28 % - 0 % 5

     

    Ústny prejav

    Hodnotí sa v zmysle metodického pokynu na

    hodnotenia a klasifikáciu žiakov stredných škôl:

    gramatická presnosť (5 bodov)

    lexikálny rozsah (5 bodov)

    pohotovosť vyjadrovania (5 bodov)

    obsahová primeranosť (5 bodov)

    Stupnica bodov Známka
    20 - 18 1
    17 - 15 2
    14 - 11 3
    10 - 7 4
    6 - 0 5

     

   • Cudzí jazyk
   • Test

    Počet percent Známka
    100 % - 90 % 1
    89 % - 77 % 2
    76 % - 63 % 3
    62 % - 48 % 4
    47 % - 0 % 5

     

    Písomná slohová práca

    Počet bodov Známka
    20 - 18 1
    17 - 15 2
    14 - 11 3
    10 - 7 4
    6 - 0 5

     

    Ústny prejav

    Hodnotí sa v zmysle metodického pokynu na

    hodnotenia a klasifikáciu žiakov stredných škôl:

    gramatická presnosť (5 bodov)

    lexikálny rozsah (5 bodov)

    pohotovosť vyjadrovania (5 bodov)

    obsahová primeranosť ( 5 bodov).

    Počet bodov Známka
    20 - 18 1
    17 - 15 2
    14 - 11 3
    10 - 7 4
    6 - 0 5

     

   • Odborné predmety
   • Písomné práce

    Počet percent Známka
    100 % - 89 % 1
    88 % - 77 % 2
    76 % - 58 % 3
    57 % - 43 %  4
    42 % - 0 % 5

     

   • Matematika
   • Písomné a kontrolné práce:

    Počet percent Známka
    100 % - 90 % 1
    89 % - 75 % 2
    74 % - 55 % 3
    54 % - 35 % 4
    34 % - 0 % 5

     

   • Dejepis / Dejiny kultúry a umenia
   • Hodnotiaca stupnica je učená podľa počtu

    otázok a ich náročnosti

     

    Počet percent Známka
    100% - 90-85 % 1
    90-85% - 75-70% 2
    75-70% - 55-50% 3
    55-50% - 30-25% 4
    30-25% - 0% 5