• V školskom roku 2023/2024 opäť otvárame dva odbory:

    6317 M obchodná akadémia

    a

    6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu


    Kritériá prijímacích pohovorov na školský rok 2023/2024: tu

    Kritériá prijímacích pohovorov na školský rok 2024/2025: tu

    Prijímacie pohovory sa skladajú z dvoch testov (z matematiky a slovenského jazyka) v rozsahu učiva základných škôl.

    Vzorové testy:

    Matematika 2019 (test + správne odpovede)

    Matematika 2018 (test + správne odpovede)

    Matematika 2022 + Správne odpovede 2022

    Okruhy na prijímacie skúšky SJL

    Skúšobný test zo SJL

     

    Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení uchádzača

    Splnomocnenie jedného rodiča

    Čestné vyhlásenie rodiča

    Odvolanie

     

    INTEGROVANÍ ŽIACI

    Žiaci, ktorí pokračujú v integrácii zo ŽŠ

    Rodičia žiakov 1.ročníka, ktorí boli integrovaní na ZŠ a budú pokračovať v školskej integrácii na našej Obchodnej akadémii, doručia poštou alebo osobne Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie - pre žiakov pokračujúcich v integrácii zo ZŠ (na stiahnutie tu) s písomným vyjadrením príslušného poradenského zariadenia s platnou správou zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia do 2. septembra príslušného školského roka. 

    Zároveň prosíme týchto rodičov, aby ku dňu zápisu doručili poštou alebo osobne celú dokumentáciu k školskej integrácii zo základnej školy, a to Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     

    Žiaci, u ktorých sa prejaví potreba integrácie počas štúdia na našej škole

    Rodičia žiakov našej Obchodnej akadémie, ktorí chcú požiadať o integráciu počas štúdia na našej strednej škole, doručia poštou alebo osobne Žiadosť o zmenu formy vzdelávania formou školskej integrácie - pre novointegrovaných žiakov (na stiahnutie tu) s písomným vyjadrením poradenského zariadenia a platnou správou zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.